ICAN SCHOOL

Webinár k projektu Erazmus +
Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Dňa 22.11.21 sa uskutočnil webinár v rámci projektu Erazmus+ Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike. Podujatie bolo realizované ako výstup Jazykovej školy iCan Workshop k Učebnici prvého kontaktu, PZ Svet okolo nás po slovensky a Slovenčina v škole.


Na webinári sa zúčastnilo 50 záujemcov o danú problematiku (okrem účastníkov partnerov projektu), spolu s pedagógmi vzdelávacích centier spolupracujúcich na projekte a zamestnancami ŠPÚ a iCan bolo pripojených 67 ľudí. Išlo hlavne pedagogických a riadiacich zamestnancov zo škôl s vysokým percentom žiakov, pre ktorých slovenčina nie je materinským jazykom. Medzi účastníkmi boli tiež zástupcovia zo vzdelávacích zahraničných centier, ktoré sa špecializujú na vyučovanie slovenčiny v slovenských komunitách v zahraničí a iná odborná verejnosť. Záujem prejavili a na webinári sa zúčastnili aj zástupcovia vyučujúci slovenčinu v zahraničí, napr. zo zahraničných základných škôl s vyučovacím slovenským jazykom zo ZŠ Našice, Chorvátsko, Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch, Slovenského gymnázia v Békéscsabe (Maďarská republika), alebo z univerzít z katedier slavistiky - Velikotarnovská univerzita sv. Cyrila a Metoda (Bulharsko), Sliezskej univerzity v Katoviciach, (Poľská republika) a iní.

V rámci programu so svojimi prednáškami vystúpila doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD z katedry Manažmentu kultúry a turizmu UKF v Nitre, ktorá sa profesijne orientuje na oblasť novodobej migrácie, komunity nových minorít na Slovensku, kultúry etnických minorít, majoritno- minoritným vzťahom. V prednáške Adaptačné a akulturačné procesy migrantov na Slovensku p. docentka nadviazala na svoju prednášku z júna 21 a bližšie rozvinula tému na konkrétnych skupinách migrantov v SR ( afganská komunita) a ich začleňovanie do majoritnej spoločnosti.

V druhej časti webinára vystúpili so svojou prezentáciou autorky publikácie Učebnica prvého kontaktu p. Báčkai a p. Uličná. Prezentovali základné informácie o obsahu učebnice, východiská, rozsah, cieľovú skupinu, štruktúru učebnice a obsah jednotlivých kapitol. Zamerali sa na prácu s učebnicou a rozvoj komunikačných zručností. Predstavili aj doplnkový materiál k učebnici a to pracovné zošity pre 2 vekové kategórie žiakov. Prednáška sa stretla s veľkým záujmom účastníkov a rozprúdila sa diskusia k jednotlivým predstaveným kapitolám učebnice.

Poslednou prednáškou bola prednáška spoluautorky učebníc Svet okolo nás po slovensky a Slovenčina v škole p. Hirschnerovej. Vo svojej prednáške sa zamerala na predstavenie cieľovej skupiny publikácií, ciele, štruktúru, základné didaktické charakteristiky a najdôležitejšie didaktické odporúčania aj odporúčanie pre využitie jednotlivých častí učebníc v edukačnej praxi.

Všetky tri prezentácie sa stretli s aktívnou odozvou z radov odbornej verejnosti a rozprúdili podnetnú diskusiu. Dostali sme veľa pozitívnych komentárov a prianí úspechov pri finišovaní projektu. Účastníci nám dali pozitívnu spätnú väzbu a motiváciu do ďalšej práce v záverečnej fáze prác na projekte. Všetci sa už na naše spoločné dielo veľmi tešíme!

Iveta Tunegova