ICAN SCHOOL

Náš tím

Vedenie školy
 • Mgr. Alona Kurotová, PhD.
  CEO, riaditeľka školy
 • Ekaterina Pleshanova
  zástupkyňa riaditeľky
Projekt
Učebnice slovenského jazyka
pre deti cudzincov a krajanov
  Autorka učebnice Aha, slovenčina!

  Mgr. Klaudia Báčkai

  Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – španielsky jazyk a literatúra. Od roku 2007 pracuje ako lektorka v Útvare jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Centra ďalšieho vzdelávania UK. Je spoluautorkou učebnice Tri, dva, jeden – slovenčina A1 a e-learningových jazykových kurzov na webovej stránke slovake.eu.
  Autorka učebnice Aha, slovenčina!

  Mgr. Martina Uličná, PhD.

  Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra, doktorandské štúdium ukončila v odbore slavistika – slovanské jazyky. Pracuje na Katedre románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej praxi sa špecializuje na didaktiku ruského a slovenského jazyka pre cudzincov. Svoj odborný záujem a vedecký výskum zameriava na slovenčinu ako cudzí jazyk a slovensko-ruské jazykové kontakty a ich využitie vo výučbe slovenčiny a ruštiny ako cudzieho jazyka. Je tiež spoluautorkou učebníc slovenčiny pre cudzincov Tri, dva, jeden – slovenčina. Úroveň A1, A2.1 (2015) a Tri, dva, jeden – slovenčina. Úroveň A2 (2017).
  Autorka učebníc
  Svet okolo nás po slovensky,
  Slovenský jazyk a literatúra v škole

  Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

  Vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Počas svojej praxe pôsobila na základnej škole, Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky UK a v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania. V súčasnosti je riaditeľkou jednej z bratislavských základných škôl. Je autorkou učebníc slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník, čítaniek pre 3. a 4. ročník a šlabikára pre 1. ročník. Odborne sa profiluje v oblasti didaktiky materinského jazyka.
  Koordinátor projektu

  Ing. Iveta Tunegová

  Vyštudovala Chemicko- technologickú fakultu STU a doplňujúce pedagogické vzdelanie na Materiálovo-technickej fakulte STU.

  Od roku 1988 pracovala v školstve ako učiteľka ZŠ a od roku 2004 sa venuje problematike vzdelávania cudzincov, najskôr na ÚJOP CĎV UK, od roku 2016 na Súkromnej jazykovej školy iCan, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie cudzincov (detí aj dospelých) v slovenskom jazyku (riaditeľka školy). V súčasnosti pracuje na pozícii manažéra a koordinuje projekty školy zamerané na vzdelávanie detí cudzincov a krajanov v slovenskom jazyku.
  Projekt
  Cestovanie po Slovensku
   Učiteľka slovenčiny

   Mgr. Ivana Lenková

   Pochádzam z východného Slovenska, ale už 20 rokov žijem a bývam v okolí Trenčína. Mám manžela a 2 deti.

   Vyštudovala som učiteľstvo. Pracovala som ako učiteľka v materskej škole, ktorú navštevovali deti od 3.– 6. rokov a učila som aj na základnej škole deti vo veku od 6. – 10. rokov.

   Momentálne pomáham deťom Slovákov, ktorí žijú v zahraničí zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.
   Pedagóg slovenského jazyka a literatúry

   PaedDr. Veronika Chovancová

   Volám sa Veronika Chovancová. Od roku 2015 pôsobím v Bratislave ako pedagóg slovenského jazyka a literatúry.

   Študovala som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde som v roku 2017 získala titul „Doktor pedagogiky". Svoju pedagogickú prax som rozšírila a obohatila o štúdium špeciálnej pedagogiky, poradenstva a logopédie na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré som v roku 2018 úspešne ukončila Štátnou skúškou a získala tak možnosť pôsobiť ako „špeciálny pedagóg, poradca, školský logopéd". V roku 2018 a 2019 som v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra vykonala prvú a druhú atestačnú skúšku.

   Vo svojom voľnom čase sa venujem korektúre rôznych knižných titulov, vedeckých článkov a tiež intenzívnemu doučovaniu detí žijúcich v zahraničí, cudzojazyčným deťom i deťom, ktoré sa pripravujú na Testovanie 5, Testovanie 9 či prijímacie skúšky na rozličné gymnáziá a iné stredné odborné školy.
   Аutor

   Ing. Andrea Petuchovská

   Som učitel´ka s vyše 16 ročnou praxou, kouč, autorka knihy «Четвертый не лишний» (Štvrtý nie je nazvyš). 32 rokov žijem a pôsobím v Rusku. Zameriavam sa na výuku slovenčiny a češtiny ako cudzieho jazyka pre deti a ruskojazyčných študentov rôzneho veku.

   Tri zo 4 našich detí (16 do 22r.) sú bilinguálne. Velˇmi dobre viem, ako ťažko je uchovať rodný jazyk a odovzdať ho deťom, kedˇ ste jediným zdrojom jazyka. Pod mojim vedením deti každý rok na výbornú absolvovali rozdielové skúšky zo slovenského jazyka a iných predmetov na Slovensku, čím ukončili zákonom stanovenú povinnú školskú dochádzku. Staršia dcéra zmaturovala v Košiciach.

   Po vzatí do náhradnej starostlivosti 12 ročného chlapčeka z domova v Sibíri som sa začala venovať špeciálnej pedagogike. Chlapec, ktorý v 6.ročníku nevedel poriadne čítať a nepoznal násobilku úspešne absolvoval štátne monitory a ukončil školu.