ICAN SCHOOL

O nás

Sme súkromná jazyková škola, ktorá od roku 1998 poskytuje akreditované jazykové vzdelávanie mladým ľuďom v cudzích jazykoch, pričom sa špecializujeme na vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka alebo druhého jazyka.
Od roku 2016 pôsobíme v Bratislave na Panónskej ceste 17 a v Košiciach na Mojmírova 12, a poskytujeme našim študentom kurzy rôznej hodinovej dotácie pre všetky jazykové úrovne, ktoré hodnotíme podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR). Ponúkame kurzy od intenzívnych s dotáciou 25 a viac hodín týždenne, cez polointenzívne, individuálne a online kurzy. Kurzy vedú naši učitelia, ktorí spĺňajú náročné kritéria kvalifikačné, jazykové, morálne a etické.

Škola je akreditovaná v sieti škôl a šk. zariadení MŠVVaŠ SR v Bratislave a Košiciach.

Od roku 2018 sme rozšírili svoju akreditáciu o cieľovú skupinu detí vo veku od 3 do 15 rokov. V rámci tejto aktivity sa sústreďujeme predovšetkým na deti cudzincov žijúcich na Slovensku, ktorým poskytujeme jazykové kurzy v slovenskom jazyku, ale aj v materinskom jazyku cudzincov. V tejto oblasti využívame aj neformálne nástroje výuky jazyka formou organizovania workshopov pre študentov a žiakov na podporu formálnej výučby.

Zahájili sme spoluprácu so základnými školami, ktoré vzdelávajú deti cudzincov. Spoluprácu sme v roku 2019 rozšírili na krajanské vzdelávacie spolky hlavne v záp. Európe (Fínsko, Francúzsko, Nemecko) aj na iné inštitúcie, ktoré podporujú vzdelávanie mládeže s orientáciou na cudzincov na Slovensku, ale aj v zahraničí, čím sa chceme aktívne etablovať do prostredia, ktoré podporuje inklúziu cudzincov a krajanov do vzdelávacieho procesu a ich integráciu do majoritnej spoločnosti. Týmto úsilím chceme podporiť proces modernizácie a internacionalizácie vzdelávania mládeže na Slovensku, ale aj v širšom kontexte krajanských komunít v zahraničí.

Sme hlavným koordinátorom projektu v rámci programu Erazmus+ Slovenčina pre deti cudzincov - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike, na ktorom spolupracujeme so vzdelávacími centrami v Dubline, Birminghame, Paríži a Štátnym pedagogickým ústavom.

VÝHODY

  • Skúsenosti s vyučovaním slovenčiny pre deti cudzincov a krajanov a to od roku 1998.
  • Kombinované metódy výučby (slovenčina po slovenský, študenti precvičujú reálne situácie, aktívne sa využívajú audiovizuálne materiály, rovnomerné sa precvičujú všetky zručnosti: počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie).
  • Kurzy vyučujú odborníci na slovenčinu pre cudzincov a krajanov a majú skúsenosti so školskou terminológiou, keďže ide o učiteľov pôsobiacich na území Slovenska.
  • Online výučba - Využitie rozšírených možnosti programu ZOOM.
  • Tri lokality: v Bratislave (Panónska cesta 17) a Košiciach (Mojmírova 12) a online.
  • Najširšia ponuka kurzov slovenčiny pre cudzincov, krajanov a pre celú rodinu.
  • Lektori, tútori a administratívni pracovnici školy ovládajú ruštinu a angličtinu.
  • Študenti majú špecializovanú podporu od učiteľov zo základných a stredných škôl.
  • Neformálne vzdelanie v iCan klube (spoločné hry, pozeranie filmov, čítanie kníh, výlety).
  • Študenti od 14 rokov, ktorí sú občania 3. štátov majú možnosť získať národné vízum.