ICAN SCHOOL

Slovník

Francúzsky prekladový slovník
základných pojmov pre základné školy
Zostavovatelia: PhDr. Janka Píšová, PhD., Mgr. Karol Csiba, PhD.
Preklad: Mgr. Andrea Tureková, PhD.
Recenzenti: Mgr. Peter Gregorík, PhD., PhDr. Jitka Maříková Tůmová
Grafická úprava: Ing. Gabriela Némethová
Návrh obálky a ilustrácie: Mgr. Jana Neradná

Žiaci-cudzinci musia okrem komunikačného jazyka zvládnuť aj odborný jazyk, k tomu im výrazne môžu pomôcť prekladové slovníky. Cieľom tohto intelektuálneho výstupu je preto príprava prekladového slovníka základných pojmov:
k jednotlivým vzdelávacím oblastiam a vyučovacím predmetom pre základnú školu.

Slovník tvorí reprezentatívny výber zoznamu štandardizovaných pojmov zo vzdelávacieho štandardu (obsahový štandard) jednotlivých vyučovacích predmetov Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávane (1. stupeň ZŠ) a Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ): jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra; matematika a práca s informáciami – matematika, informatika; človek a príroda – prvouka, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, človek a spoločnosť – vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka.

Slovník tak bude pomôckou nielen pre žiakov-cudzincov navštevujúcich základnú školu v SR, pedagogických zamestnancov základných škôl a rodičov/zákonného zástupcu žiaka-cudzinca, ale aj pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí a žiakov (väčšinou štátnych občanov SR, narodených v SR alebo v zahraničí), ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej republiky a zároveň vykonávajú komisionálne skúšky vo svojej kmeňovej škole, príp. navštevujú slovenskú sekciu v jednej z európskych škôl.

Materiál je výstupom projektu č. 2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588 Slovenčina pre deti cudzincov – metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike, ktorý bol financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.

Hlavný koordinátor projektu Súkromná jazyková škola iCan, Bratislava, Slovenská republika

Partneri projektu:
  • Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava, Slovenská republika
  • eMeLes Limited, Dublin, Írska republika
  • Petit Slavik, Paríž, Francúzska republika
  • Czech & Slovak Club UK C.I.C., Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Všetky knihy >>>