ICAN SCHOOL

Slovenský jazyk a literatúra v škole

Slovenský jazyk a literatúra v škole
Prehľad učiva predmetu Slovenský jazyk a literatúra pre deti cudzincov a deti študujúce v zahraničí
27.5
učiť sa zadarmo online >>>

* Cena jednotlivých učebníc je stanovená len nákladmi na ich tlač a distribúciu, bez akéhokoľvek profitu iCan s.r.o.

Cena sa tak skladá z nasledovných položiek:
✔ Náklady na tlač (v prípade použitia promo kódov sa poplatok automaticky odpočíta)
✔ Náklady na skladovanie
✔ Náklady na balenie
✔ Náklady na distribúciu
✔ Administratívny poplatok koordinátorovi

viac informácií >>>

Autori: Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., Mgr. Alžbeta Batáková
Illustratorka: Margo Uralskaia
Grafika: Alexandra Háberová

Slovenčina pre každý ročník základnej školy pre deti cudzincov zostavená pre 2.-9. ročník ZŠ podľa Školského vzdelávacieho programu platného v SR.

Učebnica poskytuje didaktický materiál potrebný pre osvojenie si učiva predmetu slovenský jazyk a literatúra v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu.

Štruktúra učebnice umožňuje identifikovanie obsahu potrebného pre osvojenie v závislosti od ročníka, do ktorého je dieťa zaradené. Štruktúra učebnice korešponduje s učebnými osnovami a učebnými plánmi ŠVP – hláskoslovie, pravopis, slovné druhy, lexikológia, syntax... .

Každá časť učiva je členená podľa obsahu jednotlivých ročníkov. Dieťa/učiteľ tak ľahko zistí, učivo ktorých ročníkov je potrebné prebrať. Každá časť učiva pre jednotlivý ročník obsahuje prehľad učiva a základné typy úloh na precvičenie a osvojenie. Cieľom je zabezpečiť, aby dieťa získalo komplexné poznatky zo slovenského jazyka zo všetkých ročníkov predchádzajúcich tomu, ktorý aktuálne navštevuje a dokázalo čo najskôr postupovať v súlade so žiakmi svojej triedy.


Učebnicu bude tvoriť 7 kapitol: 1. Zvuková rovina, hláskoslovie; 2. Morfológia; 3. Lexikológia; 4. Syntax; 5. Lyrika; 6. Epika; 7. Dráma.

Každá kapitola je prehľadne členená podľa ročníkov – 2. – 9. ročník. Žiaci tak budú mať k dispozícii prehľad učiva doplnený podľa jednotlivých ročníkov. Teoretické učivo je konkretizované v úlohách.

Všetky knihy >>>
PARTNERI PROJEKTU


Click to order