ICAN SCHOOL

Záverečná hodina kurzu
LCA spolu s Aha, slovenčina!

Dňa 13.01.2023 sa uskutočnila záverečná hodina kurzu, ktorý pre pedagógov vyučujúcich slovenský jazyk ako cudzí alebo druhý jazyk, pripravili odborníci z jazykovej školy iCan a certifikované lektorky inovatívnej metódy Learn&Lead v spolupráci s asociáciou Jazykových škôl. Jednotlivé hodiny kurzu boli zamerané na rozvíjanie schopností pedagógov mať vo vyučovacom procese na zreteli predovšetkým potreby žiaka a tiež na efektívnu prácu s učebnicou Aha, slovenčina!
Odbornou garantkou kurzu bola prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD, profesorka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá kurz na prvej hodine otvorila a na záverečnej hodine zhodnotila jeho prínos.

Ukončenie kurzu prebiehalo hybridnou formou, niektorí účastníci sa zúčastnili prezenčne v priestoroch jazykovej školy iCan na Panónskej ceste, iní boli pripojení online. Na úvod všetkých privítala odborná lektorka kurzu, Mgr. Soňa Petrášová. Privítala hostí, prof. Lojovú a tiež spoluautorku kurzu PaedDr. Janu Chynoradskú.

Počas záverečnej hodiny sme si vypočuli prezentácie šiestich učiteliek, ktoré sa do kurzu prihlásili a absolvovali ho. Každá z nich sa vo svojej prezentácii zamerala na zhodnotenie prínosov kurzu. Postupne sme sa oboznamovali s metódami práce na hodine v rôznorodých skupinách detí učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk. P. učiteľky nám farbisto priblížili s čím sa počas svojich hodín slovenčiny stretávali, ako sa snažili deti motivovať, zaujať a udržať ich pozornosť. Ako sa im pracovalo s učebnicou Aha, slovenčina! s využitím cvičení v učebnici aj v pracovných zošitoch, ktoré k učebnici patria. Každá z prednášajúcich dostala k dispozícii na svoju prezentáciu 20 minút. Po skončení prezentácie bol priestor na otázky, ku každej prezentácii sa rozprúdila zaujímavá diskusia. Každú prezentáciu z pohľadu naplnenia požiadaviek obsiahnutých v LCA metóde k prístupu k potrebám žiaka zhodnotila odborná garatnka prof. Lojová. Postupne sa pri prezentácii vystriedali p. učiteľky z rôznych kútov Slovenska, pôsobiace v základných školách, alebo vyučujúce slovenčinu ako cudzí jazyk v jazykových školách: p. Hrabovská, Sedliaková, Petuchovská, Hašková, Dubovská a pan Bernáth.
Svojimi prezentáciami absolventky kurzu potvrdili, že absolvovanie kurzu (rozsah kurzu - 30 vyučovacích hodín) bol pre nich veľkým prínosom. Od p. profesorky Lojovej dostali absolventky kurzu cenné rady na čo prípadne ešte zamerať svoju pozornosť, ale tiež aj ocenenie a povzbudenie pokračovať nastúpeným smerom.

Práve ukončený kurz bol pilotným kurzom a jeho priebeh, záverečná hodina a vyhodnotenie prínosu kurzu nás naplnilo optimizmom, že o takýto kurz je medzi pedagógmi záujem. Preto plánujeme v podobnom trende pokračovať a aj v roku 2023 a pre našich učiteľov podobný kurz opäť zorganizovať.