ICAN SCHOOL

Aha, slovenčina!

Aha, slovenčina!
Učebnica pre deti cudzincov a krajanov
27.5
učiť sa zadarmo online >>>

* Cena jednotlivých učebníc je stanovená len nákladmi na ich tlač a distribúciu, bez akéhokoľvek profitu iCan s.r.o.

Cena sa tak skladá z nasledovných položiek:
✔ Náklady na tlač (v prípade použitia promo kódov sa poplatok automaticky odpočíta)
✔ Náklady na skladovanie
✔ Náklady na balenie
✔ Náklady na distribúciu
✔ Administratívny poplatok koordinátorovi

viac informácií >>>

Autori: Mgr. Klaudia Báčkai, Mgr. Martina Uličná, PhD.
Illustratorka: Margo Uralskaia
Grafika: Alexandra Háberová

Didaktický materiál pre realizáciu základného intenzívneho jazykového kurzu pre deti školského veku (6. – 15. rokov). Cieľovou skupinou sú žiaci- cudzinci základných škôl v SR vo veku 6-15 rokov, ich rodičia a pedagogickí zamestnanci.

Cieľovou skupinou sú tiež žiaci učiaci sa slovenčinu vo vzdelávacích centrách v zahraničí (zahraniční Slováci, majú slovenské korene, jeden z rodičov je Slovák, apd.) Koncepcia učebnice vychádza jednak z metodického odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov a druhým východiskovým bodom koncepcie je jazykový štandard pre úroveň A1 v slovenčine ako cudzom jazyku.

Z obsahovej stránky je učebnica rozdelená na 9 komunikačných tém.

Cieľom práce s učebnicou je, aby si deti osvojili základnú slovnú zásobu potrebnú pre dorozumievanie sa v bežných komunikačných situáciách v rodinnom, školskom, voľnočasovom a inom prostredí. Základným didaktickým princípom je osvojovanie jazyka na komunikačnom základe s eliminovaním vysvetľovania gramatických javov.

Uprednostňuje sa osvojovanie si vetných modelov a základných jazykových fráz prostredníctvom zapájania detí do konkrétnych jazykových situácií vychádzajúcich z aktuálnych potrieb detí. Cieľom učebnice je zabezpečenie základných jazykových kompetencií umožňujúcim úspešné začlenenie dieťaťa do školského prostredia.

Súčasťou učebnice je doplnkový materiál - pracovné listy pre 2 vekové kategórie detí.

Pracovný zošit (1 - 4 školská trieda) >>>

Pracovný zošit (5 - 9 školská trieda) >>>

K učebnici budú spracované aj zvukové nahrávky, ktoré budú úzko previazané na jednotlivé kapitoly a cvičenia v nich.

Všetky knihy >>>
PARTNERI PROJEKTULekcia 1. Cvičenie 1.
Vypočuj si a zopakuj.

— Ahoj, deti. Ja som Dana. Som učiteľka.
— Ahoj. Ja som Ďuro.
— Ahoj. Ja som Julka.
— Ahoj. Ja som Jožo.
— Ahoj. Ja som Katka.
— Ja. Ty.
— Ja som Ďuro. A ty?
— Ja som Katka.
— Ja som Julka.
Lekcia 1. Cvičenie 2.
Pozorne si vypočuj mená a doplň rozhovor.

— Ahoj. Ja som Zuzka. A ty?
— Ahoj. Ja som Paľko.
— Ahoj. Ja som Janka. A ty?
— Ahoj. Ja som Jožo.
— Ahoj. Ja som Grétka. A ty?
— Ahoj. Ja som Julka.
— Ahoj. Ja som Filip. A ty?
— Ahoj. Ja som Katka.
Lekcia 1. Cvičenie 4.
Vypočuj si a prečítaj.

— To je Števo. Števo je chlapec.
— To je Julka. Julka je dievča.
— To je Dávid. Dávid je muž.
— To je Hela. Hela je žena.
Lekcia 1. Cvičenie 9.
Vypočuj si pozdravy. Potom ich prečítaj.

— Ahoj.
— Čau.
— Dobré ráno!
— Dobrý deň!
— Dobrý večer!
— Ahoj!
— Čau.
— Dovidenia.
— Dobrú noc.
— Maj sa!
— Majte sa!
Lekcia 1. Cvičenie 11.
Vypočuj si a prečítaj.

— Nazdravie.
— Nazdravie.
— Hapčí!
— Nazdravie.
— Ďakujem.
— Dobrú chuť.
— Dobrú chuť.
— Nech sa páči.
— Ďakujem.
— Prosím.
— Ďakujem.
— Prepáčte.
— To nič.
— Pozor!
— Nerozumiem!
— Čo znamená...?
Lekcia 1. Cvičenie 20.
Vypočuj si a prečítaj.

— To sú ľudia.
Žena. Ženy.
Muž. Muži.
Dieťa. Deti.
Chlapec. Chlapci.
Dievča. Dievčatá.
— To je chlapec. Ten chlapec je Števo.
To sú chlapci. Tí chlapci sú Števo a Filip.
— To je muž. Ten muž je Dávid.
To sú muži. Tí muži sú Adam a Dávid.
— To je dieťa. To dieťa je Miško.
To sú deti. Tie deti sú Filip, Janka a Števo.
— To je dievča. To dievča je Grétka.
To sú dievčatá. Tie dievčatá sú Janka a Grétka.
— To je žena. Tá žena je Želka.
To sú ženy. Tie ženy sú Beáta a Želka.
— Tí chlapci.
— Kto sú tí chlapci?
— Tí chlapci sú Paľko a Džony.
— Tí muži.
— Kto sú tí muži?
— Tí muži sú Vlado a Ľuboš.
— Tie ženy.
— Kto sú tie ženy.
— Tie ženy sú Želka a Dana.
— Tie dievčatá.
— Kto sú tie dievčatá?
— Tie dievčatá sú Katka a Táňa.
Lekcia 1. Cvičenie 21.
Vypočuj si a prečítaj text.

— Čím sú tí chlapci?
— Tí chlapci sú žiaci.
— Čím sú tie deti?
— Tie deti sú žiaci.
— Čím sú tie dievčatá?
— Tie dievčatá sú žiačky.
— Čím sú tí muži?
— Tí muži sú učitelia.

— Čím sú tí ľudia?
— Tí ľudia sú učitelia.
— Čím sú tie ženy?
— Tie ženy sú učiteľky.
— Čím sú tí muži?
— Tí muži sú lekári.
— Čím sú tí muži?
— Tí muži sú doktori.
— Čím sú tí ľudia?
— Tí ľudia sú lekári.
— Čím sú tí ľudia?
— Tí ľudia sú doktori.

— Čím sú tie ženy?
— Tie ženy sú lekárky.
— Čím sú tie ženy?
— Tie ženy sú doktorky.
Lekcia 1. Cvičenie 37.
Pozorne si vypočuj a zopakuj.

— Jeden.
— Dva.
— Tri.
— Štyri.
— Päť.
— Šesť.
— Sedem.
— Osem.
— Deväť.
— Desať.

Lekcia 2.
Čo je to? Vypočuj si a prečítaj.

— Čo je to?
— To je auto.

— Čo je to?
— To sú okuliare.

— Čo je to?
— To je myš.
Lekcia 2. Cvičenie 1.
Povedz, čo je v triede.

— Naša trieda
Tabuľa, počítač, lampa, stolička, hodiny, interaktívna tabuľa, lavica.
Lekcia 2.
Moja aktovka.

— Kalkulačka, nožnice, guma, pero, desiata, ceruzka, zošit, učebnica, pravítko.
Lekcia 2. Cvičenie 14.
Vypočuj si a prečítaj.

— Naša trieda nie je malá, je veľká. Je tam nová lavica a nová stolička. Je tam veľká tabuľa. Je tam počítač. Počítač nie je starý, počítač je nový. Je tam okno. Okno nie je malé, je veľké. Sú tam hodiny. Hodiny sú nové. Je tam lampa. Lampa je moderná.
Lekcia 2. Cvičenie 20.
Vypočuj si a prečítaj.

— Aký je učiteľ? Učiteľ je múdry.
Akí sú učitelia? Učitelia sú múdri.
— Aký je zošit? Zošit je žltý.
Aké sú zošity? Zošity sú žlté.
— Aká je učiteľka? Učiteľka je múdra.
Aké sú učiteľky? Učiteľky sú múdre.
— Aké je dieťa? Dieťa je malé.
Aké sú deti? Deti sú malé.
Lekcia 2. Cvičenie 23.
Vypočuj si a prečítaj.

— Ahoj! Som Paľko. Som mladý a silný. To je moja rodina. Moja rodina je veselá.
Môj otec Adam a moja mama Dana nie sú nízki, sú vysokí. Môj brat Emil je malý. Moja mama Dana a moja sestra Julka sú pekné a štíhle. Môj dedko Anton a moja babka Beáta sú starí a múdri. Moji otec, mama, brat, sestra, dedko a babka sú veselí. Moja rodina je veselá.

Lekcia 2. Cvičenie 27.
Kde je žaba? Vypočuj si a prečítaj.

— Žaba je vľavo. Žaba je vpravo. Žaba je hore. Žaba je dole. Žaba je vpredu. Žaba je vzadu. Žaba je vnútri. Žaba je vonku. Žaba je blízko. Žaba je ďaleko. Žaba je uprostred.
Lekcia 2. Cvičenie 33.
Vypočuj si a prečítaj.

— jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať.
Lekcia 2. Cvičenie 39.
Vypočuj si a prečítaj.

— Ahoj, Julka.
— Ahoj, otec.
— Julka, to je tvoja lampa?
— Áno, to je moja lampa.
— A čo máš uprostred? Učebnicu?
— Áno, to je moja učebnica. Mám učebnicu aj zošit.
— A pero? Máš aj perá? Kde sú?
— Tu vpravo, mama. Mám modré aj červené pero. A mám aj zelené pero a ceruzky.“
— Dobre, Julka. Ahoj.
— Maj sa, Julka!
— Majte sa!
Lekcia 2. Cvičenie 41.
Počúvaj a pozoruj. Potom prečítaj.

— Moja mama sa volá Dana. Môj otec sa volá Adam. Kto je to? To je môj brat Paľko a brat Emil. Sme rodina. Ako sa máš? My sa máme dobre. Ako sa voláš? Ja sa volám Julka.
Lekcia 2. Cvičenie 44.
Pozorne počúvaj a potom prečítaj.

— Julka, máš sestru?
— Nie, nemám sestru.
— Julka, máš brata?
— Áno, mám brata.
— Julka, máš dedka?
— Áno, mám dedka.
Lekcia 2. Cvičenie 47.
Jožo a Katka sedia v jednej lavici. Pozoruj, počúvaj a prečítaj, čo hovoria.

— Máš zelenú ceruzku?
— Áno, mám.
— Prosím, požičaj mi ju.
— Nech sa páči.
— Ďakujem.
Lekcia 2. Cvičenie 48.
Pozorne počúvaj a potom prečítaj.

— Máš zošit?
— Požičaj mi HO.
— Máš gumu?
— Požičaj mi JU.
— Máš pravítko?
— Požičaj mi HO.

Lekcia 3.
Kedy si doma?

— ráno, dopoludnia, popoludní, večer, v noci
Lekcia 3. Cvičenie 5.
Vypočuj si a prečítaj text.

— Dobré ráno. Som Števo. Som doma. Ešte nie som v škole. Čo robím ráno?
Vstávam. Obliekam sa. Raňajkujem. Umývam sa. Idem do školy.
Lekcia 3. Cvičenie 11.
Vypočuj si a prečítaj text.

— Števo, dnes dopoludnia si v škole?
— Áno, som.
— A čo robíš v škole?
— Čítam, počúvam, píšem, kreslím a hovorím po slovensky. Potom obedujem.
Lekcia 3. Cvičenie 18.
Vypočuj si a prečítaj rozhovor.

— Janka, to je tvoja aktovka?
— Áno, moja.
— A čo je to?
— To je môj peračník, moja učebnica, môj zošit a môj macko.
— Aj tvoj macko je v škole?
— Áno, môj macko je výborný žiak.
— A kde je tvoje pero a ceruzka, Janka?
— Sú na lavici.

— Janka, čo máš na lavici?
— Mám tam pero a ceruzky.
— A čo máš v aktovke?
— Mám tam peračník, učebnicu a zošit.
— Prosím ťa, máš gumu?
— Áno, mám gumu na lavici.
— Požičaj mi gumu, prosím ťa.
Lekcia 3. Cvičenie 28.
Vypočuj si a prečítaj.

— Voláme sa Táňa a Paľko. Sme žiaci. Naša trieda je pekná a svetlá. Máme tam veľké okná, nové lavice, stoličky, tabuľu a veselé obrázky. V triede sú naši spolužiaci i náš učiteľ Adam. On je super. Dopoludnia sme v škole. V škole máme aktovky a v aktovke máme učebnice, zošity, perá a ceruzky. Učíme sa tam – hovoríme po slovensky, píšeme, čítame a počúvame, čo hovorí učiteľ. Potom obedujeme doma. Popoludní máme voľno.
Lekcia 3. Cvičenie 32.
Čo hovorí pán učiteľ?

— Ferko, počúvaj, prosím!
Ferko, hovor po slovensky, prosím!
Ferko, čítaj, prosím!
Ferko, píš, prosím!

— počúvam
— počúvaj!
— čítam
— čítaj!
— hovorím
— hovor!
— píšem
— píš!
Lekcia 3. Cvičenie 35.
Vypočuj si text a všimni si obrázky.

— vonku, doma
— Popoludní nie je škola. Idem domov. Mám voľno. Vonku behám a hrám futbal. Doma pozerám film, počúvam hudbu alebo čítam knihu.
Lekcia 3. Cvičenie 41.
Vypočuj si a zopakuj.

— Je jedna hodina.
Sú dve hodiny.
Sú tri hodiny.
Sú štyri hodiny.
Je päť hodín.
Je šesť hodín.
Je sedem hodín.
Je osem hodín.
Je deväť hodín.
Je desať hodín.
Je jedenásť hodín.
Je dvanásť hodín.
Lekcia 3.
Aký je dnes deň?

— Dnes je pondelok.
— Dnes je utorok.
— Dnes je streda.
— Dnes je štvrtok.
— Dnes je piatok.
— Dnes je sobota. Dnes je nedeľa.
Lekcia 3.
Ako sa máš?

— Ahoj, ako sa máš?
— Mám sa dobre.
— Ahoj, ako sa máš?
— Mám sa výborne.
— Ahoj, ako sa máš?
— Mám sa super.
— Nemám sa dobre.

Lekcia 4. Cvičenie 5.
Čo RÁD a NERÁD robí Paľko? Čo RADA a NERADA robí jeho sestra Julka? Čo RADO a NERADO robí dieťa? Vypočuj si a zopakuj.

— Paľko RÁD hrá počítačovú hru.
Paľko NERÁD upratuje.
— Julka RADA číta.
Julka NERADA cvičí.
— EMIL je DIEŤA.
Dieťa RADO spí.
Dieťa sa NERADO kúpe.
Lekcia 4. Cvičenie 10.
Vypočuj si a prečítaj text.

— To je Julka. Julka rada číta. Číta každý deň. Julka má rada knihu. Jej brat Paľko často hrá počítačovú hru. Má rád počítačovú hru. Julka má dedka Antona. Jej dedko má rád televíziu. Každý večer pozerá televíziu.
Lekcia 4. Cvičenie 17.
Vypočuj si a prečítaj text.

— To je Paľko. Paľko má rád mamu Danu a otca Adama. Má rád aj sestru Julku a brata Emila. Paľko má tiež rád babku Beátu a dedka Antona.
Lekcia 4. Cvičenie 21.
Čo robí Paľko vo voľnom čase? Vypočuj si a prečítaj rozhovor.

— Čo robí Paľko v pondelok vo voľnom čase?
— Paľko v pondelok hrá počítačovú hru.
— A čo robí v utorok vo voľnom čase?
— V utorok počúva hudbu.
— A v stredu?
— V stredu hrá počítačovú hru.
— A vo štvrtok tiež hrá počítačovú hru?
— Nie, vo štvrtok počúva hudbu.
Lekcia 4. Cvičenie 24.
Čo robí Jožo vo voľnom čase? Vypočuj si a prečítaj text.

— Som Jožo. Čo robím vo voľnom čase? Najčastejšie hrám počítačovú hru. Rád hrám počítačovú hru každý deň. Niekedy hrám na gitare. Rád sa často prechádzam. Nemám rád upratovanie. Nikdy vo voľnom čase neupratujem. Dnes nemám voľný čas. Som doma a píšem úlohu.
Lekcia 4. Cvičenie 28.
Vypočuj a prečítaj si. Všimni si nové slová.

— Rád sa bicyklujem.
— Rada sa korčuľujem.
— Rád jazdím na skejtborde.
— Rád jazdím na kolobežke.
Lekcia 4. Cvičenie 32.
Vypočuj a prečítaj si dialógy.

— Paľko, rád sa bicykluješ?
— Áno, mám rád bicyklovanie.
— Ako často sa bicykluješ?
— Bicyklujem sa každý deň.

— Julka, rada cvičíš vo fitnescentre?
— Nie, nemám rada cvičenie vo fitnescentre.
— Ako často cvičíš vo fitnescentre?
— NIKDY NECVIČÍM vo fitnescentre.
Lekcia 4. Cvičenie 36.
Vypočuj si a pozoruj. Potom prečítaj.

— Čo môžeme robiť vonku vo voľnom čase? Môžeme sa bicyklovať. Môžeme hrať golf. Môžeme jazdiť na kolobežke alebo na skejtborde

Môžeme sa v škole bicyklovať? Nie, v škole sa nemôžeme bicyklovať. A môžeme v škole počúvať hudbu? Nie, v škole nemôžeme počúvať hudbu. Nemôžeme hrať počítačové hry a nemôžeme pozerať televíziu.

V škole môžeme čítať a písať. V škole tiež môžeme hovoriť po slovensky alebo môžeme kresliť.
Lekcia 4. Cvičenie 39.
Vypočuj si a pozoruj. Potom prečítaj.

— Čo musíme robiť v pondelok ráno? Musíme vstávať o siedmej. Musíme sa umývať. Musíme sa obliekať a ísť do školy.

Musíme cez víkend vstávať o siedmej? Nie, cez víkend nemusíme vstávať o siedmej. A musíme byť cez víkend v škole? Nie, cez víkend nemusíme byť v škole. ALE: Cez víkend musíme upratovať.
Lekcia 4. Cvičenie 42.
Vypočuj si a prečítaj rozhovor.

— Čo chceš dnes robiť, Julka?
— Dnes chcem ísť na výlet. A ty, Paľko? Čo chceš dnes robiť? Aj ty chceš ísť na výlet?
— Nie, ja nechcem ísť na výlet. Ja chcem dnes oddychovať.
— Je nedeľa. Julka a Paľko majú voľno. Nemusia ísť do školy. Čo chce dnes robiť Julka? Julka chce dnes ísť na výlet. A čo chce robiť Paľko? Aj Paľko chce ísť na výlet? Nie, Paľko dnes nechce ísť na výlet, Paľko chce dnes oddychovať.
Lekcia 4. Cvičenie 47.
Vypočuj si a prečítaj rozhovor Paľka s jeho mamou.

— Čo chceš dnes robiť, Paľko?
— Dnes chcem hrať futbal a pozerať televíziu.
— Najprv musíš raňajkovať.
— Ja nechcem raňajkovať.
— Každý deň musíme raňajkovať, Paľko.
— Dobre, mama. A potom môžem hrať futbal?
— Áno, potom môžeš hrať futbal. O 12.00 je obed.
— Môžem obedovať o jednej popoludní?
— Nie, nemôžeš. Obedujeme o dvanástej.
— Dobre, dobre. Teraz musím raňajkovať, potom musím obedovať... O koľkej môžem pozerať televíziu?
— Večera je o 18.00. Potom môžeš pozerať televíziu.
— A nemusím dnes upratovať?
— Nie, Paľko, nemusíš.
— Super!
Lekcia 4. Cvičenie 49.
Vypočuj si a pozoruj. Potom čítaj rozhovor.

— Kde je Paľko?
— Paľko je v škole.
— Čo tam robí? Počúva učiteľku?
— Nie. Paľko je v škole, ALE nepočúva učiteľku. Chce sa kolobežkovať.

Lekcia 5. Cvičenie 11.
Vypočuj a prečítaj si email.

Milá Julka, chceš vedieť, kde bývam?
Na fotke je moja izba. Vľavo je moja posteľ. Je veľká a pohodlná. Na posteli je môj macko. Na stene pri posteli sú moje obrázky. Uprostred je stôl. Na stole je počítač a lampa. Vpravo je veľká skriňa. V skrini je moje oblečenie. Na stene pri skrini je dlhá polica. Na polici sú moje hračky a knihy. Na okne sú kvety. Na skrinke pri okne je malé rádio. Na podlahe je mäkký koberec. Moja izba má balkón. Sú tam kreslá. Mám tam aj veľký slnečník. Na stole píšem úlohy a učím sa a na koberci cvičím. Najradšej počúvam hudbu alebo pozerám filmy na počítači.
A Ty? Aká je tvoja izba?
Napíš mi, prosím.

Táňa
Lekcia 5. Cvičenie 24.
Vypočuj a prečítaj si email.

Milá Táňa,
moja obľúbená izba nie je detská izba, ale obývačka. Je tam hnedý gauč, dve pohodlné kreslá, malý stolík a skrinka. Na podlahe je biely mäkký koberec. Koberec je pod stolíkom. Medzi kreslom a gaučom je veľký kvet.


Na stene nad gaučom sú tri moderné obrazy. Televízor je na stene za kreslom. Pred skrinkou sú kreslá. Vľavo nad skrinkou je polica. Na skrinke je rádio. Za rádiom je malá lampa. V obývačke je večer celá rodina – mama Dana, otec Adam, bratia Paľko a Emil a ja. Spolu pozeráme film alebo sa rozprávame a hráme sa.

Táňa, môžeš prísť na návštevu? Ukážem Ti celý náš dom.

Julka
Lekcia 5. Cvičenie 37.
Vypočuj si a prečítaj rozhovory.

— Kde sa nachádza škola? Ako sa tam dostanem?
— Choď rovno. Škola je na konci ulice.
— Kde sa nachádza hrad? Ako sa tam dostanem?
— Choď rovno. Na križovatke odboč doprava. Hrad je na konci ulice.
— Kde sa nachádza ihrisko?
— Choď rovno. Na križovatke odboč doľava. Ihrisko je na konci ulice.
Lekcia 5.
Kde si bol? Kde si bola?

— Ďuro, kde si bol včera dopoludnia?
— Bol som v škole.
— A popoludní? Kde si bol?
— Bol som na ihrisku
— A kde si bol včera večer?
— Bol som doma.

— Katka, kde si bola v nedeľu?
— Bola som doma.
— A popoludní? Kde si bola?
— Bola som v kine.
— A kde si bola večer?
— Bola som na prechádzke pri Dunaji.
Lekcia 5.
Osobné údaje.

— Ako sa voláš?
— Volám sa Katka Dorková.
— Ako sa volá tvoj otec?
— Otec sa volá Vlado Dorko.
— Ako sa volá tvoja mama?
— Mama sa volá Naďa Dorková.
Lekcia 5.
Koľko máš rokov?

— Janka, koľko máš rokov?
— Mám osem rokov.
— Koľko rokov má tvoj otec?
— Otec má tridsaťštyri rokov.
— Koľko rokov má tvoja mama?
— Mama má tridsaťjeden rokov.
Lekcia 5.
Aká je tvoja adresa?

— Julka, kde bývaš?
— Bývam v Bratislave.
— Na akej ulici bývaš?
— Na Dlhej ulici.
— Aké máte číslo domu?
— Jedenásť.
— Julka , aká je tvoja adresa?
— Moja adresa je Dlhá ulica číslo 11, Bratislava.

Lekcia 6. Cvičenie 17.
Vypočuj si a prečítaj rozhovory.

PONDELOK
— Grétka, čo dnes raňajkuješ?
— Dnes raňajkujem jogurt a zelený čaj.
— A čo obeduješ?
— Obedujem polievku.
— A čo večeriaš?
— Večeriam rybu.

UTOROK
— Grétka, čo dnes raňajkuješ?
— Dnes raňajkujem ovocie a mlieko.
— A čo obeduješ?
— Obedujem kurča a ryžu.
— A čo večeriaš?
— Večeriam zeleninový šalát.
Lekcia 6. Cvičenie 19.
Pamätáš si Ďurov nedeľný výlet v Bratislave? Vypočuj si a prečítaj rozhovor.

— Včera bola nedeľa. Bol si doma, Ďuro?
— Ráno som bol doma, ale potom nie.
— Čo si raňajkoval?
— V nedeľu mám vždy slané raňajky. Raňajkoval som chlieb, vajce, šunku a syr.
— Kde si bol potom?
— Potom som bol na výlete v Bratislave. Bol som na Bratislavskom hrade. Potom som bol v parku pri Dunaji. Bol som aj na Hlavnom námestí pri Rolandovej fontáne.
— Na Hlavnom námestí v starej radnici je zaujímavé múzeum. Bol si tam?
— Áno, bol som v múzeu.
— Stará radnica má vysokú vežu. Bol si aj na veži?
— Áno, bol som i na veži.
— A kde si obedoval?
— Na Hlavnom námestí je reštaurácia U Rolanda. Tam som obedoval zeleninovú polievku, kurča, zemiaky, šalát a dezert.
— O koľkej si bol doma?
— Doma sme boli večer o ôsmej. Už som nevečeral.
Lekcia 6. Cvičenie 22.
Vypočuj si a všimni si obrázky.

— Šalát je zdravší ako hamburger, ale hamburger je chutnejší ako šalát...
— Pomarančový džús je ZDRAVÝ. Pomarančový džús je ZDRAVŠÍ AKO kofola.
— Pomarančový džús je CHUTNÝ. Je pomarančový džús CHUTNEJŠÍ AKO kofola?
— Kapusta je ZDRAVÁ. Kapusta je ZDRAVŠIA AKO pizza.
— Kapusta je CHUTNÁ. Je kapusta CHUTNEJŠIA AKO pizza?
— Mlieko je ZDRAVÉ. Mlieko je ZDRAVŠIE AKO káva.
— Mlieko je CHUTNÉ. Je mlieko CHUTNEJŠIE AKO káva?
Lekcia 6. Cvičenie 23.
Vypočuj si a všimni si obrázky.

— drahý, drahá, drahé
— Aká je? Váza je drahá.
— drahší, drahšia, drahšie
— Aký je? Koberec je drahší.
— NAJdrahší, NAJdrahšia, NAJdrahšie
— Aký je? Gauč je najdrahší.
— lacný, lacná, lacné
— Aký je? Bábika je lacná.
— lacnejší, lacnejšia, lacnejšie
— Aký je? Macko je lacnejší
— NAJlacnejší, NAJlacnejšia, NAJlacnejšie
— Aké je? Autíčko je najlacnejšie.
Lekcia 6. Cvičenie 25.
Pozorne počúvaj a všimni si obrázky.

— dobrý, dobrá, dobré
— Jablko je dobré.
— LEPŠÍ, LEPŠIA, LEPŠIE
— Hrozno je lepšie.
— NAJLEPŠÍ, NAJLEPŠIA, NAJLEPŠIE
— Banán je najlepší.
— veľký, veľká, veľké
— Televízor je veľký.
— VÄČŠÍ, VÄČŠIA, VÄČŠIE
— Posteľ je väčšia.
— NAJVÄČŠÍ, NAJVÄČŠIA, NAJVÄČŠIE
— Auto je najväčšie.
Lekcia 6. Cvičenie 42.
Vypočuj si a zopakuj, čo si sa naučil.

— Minerálka.
— Koľko minerálky?
— Fľaša minerálky.
— Zmrzlina.
— Koľko zmrzliny?
— Kopček zmrzliny.
— Šunka.
— Koľko šunky?
— Plátok šunky.
— Káva.
— Koľko kávy?
— Šálka kávy.
— Polievka.
— Koľko polievky?
— Tanier polievky.
— Jedlo.
— Koľko jedla?
— Tanier jedla.
— Mlieko.
— Koľko mlieka?
— Pohár mlieka.
— Kakao.
— Koľko kakaa?
— Hrnček kakaa.
— Jablko.
— Koľko jablka?
— Kúsok jablka.
— Syr.
— Koľko syra?
— Trochu syra.
— Chlieb.
— Koľko chleba?
— Krajec chleba.
— Jogurt
— Koľko jogurt?
— Téglik jogurtu.
— Šalát.
— Koľko šalátu?
— Veľa šalátu.
Lekcia 6. Cvičenie 49.
Ako sa opýtaš na cenu sladkostí v cukrárni? Vypočuj si a prečítaj.

— Koľko stojí kopček zmrzliny?
— Kopček zmrzliny stojí osemdesiat centov.
— Koľko stojí čokoláda?
— Čokoláda stojí dve eurá.
— Koľko stojí zákusok?
— Zákusok stojí euro päťdesiat.
— Koľko stoja tri kopčeky zmrzliny?
— Tri kopčeky zmrzliny stoja dve štyridsať.
Lekcia 6. Cvičenie 51.
Filip je v obchode a nakupuje. Vypočuj a prečítaj si rozhovor medzi predavačkou Želkou a Filipom. Všimni si nové frázy.

— Dobrý deň.
— Ahoj. Čo si prosíš?
— Prosím si chlieb, mlieko a ten drahý džem za štyri tridsať.
— Nech sa páči. Ešte niečo?
— Koľko stojí biely jogurt?
— Stojí deväťdesiat centov. Máme aj lacnejší za štyridsať centov.
— Prosím si tri tie lacnejšie.
— Prosíš si aj zeleninu alebo ovocie?
— Áno. Prosím si kapustu, papriku a mrkvu.
— A ovocie?
— Ďakujem. Neprosím si ovocie.
— To je všetko?
— Ešte jednu fľašu minerálky, prosím. Koľko platím?
— Spolu je to jedenásť eur a osemdesiat centov.
— Nech sa páči.
— Ďakujem. Tu je tvoj bloček
— Ďakujem. Dovidenia.
— Ahoj.

Lekcia 7.
Bolí ťa niečo?

— Grétka, čo je ti? Bolí ťa niečo?
— Bolí ma zub.
— Hela je zubná lekárka. Grétka je jej pacientka.
— Grétka, ktorý zub ťa bolí?
— Vľavo hore.
— Ukáž, pozriem sa. Otvor ústa.

— Števo, čo je ti? Bolí ťa niečo?
— Bolí ma ruka.
— Dávid je detský lekár. Števo je jeho pacient.
— Ktorá ruka ťa bolí, Števo?
— Ľavá.
— Ukáž, pozriem sa.

— Čo ťa bolí?
— Bolí ma oko. Bolí ma ruka.
— Bolia ma oči. Bolia ma ruky.
Lekcia 7.
Ako sa cítiš? Si zdravý / Si zdravá?

— Aké máš príznaky?
— Som unavený.
Kašlem.
Mám nádchu.
Mám horúčku.
Idem k lekárovi.
Idem k lekárke.
— Čo ti je?
— Lekár hovorí, že mám chrípku.
Lekcia 7.
Čo hovorí lekár?

— Čo ťa bolí? Ukáž.
Sadni si.
Ľahni si.
Otvor ústa.
Dýchaj. Nedýchaj.
Užívaj lieky.
Musím ťa vyšetriť. Nehýb sa.
Lekcia 7.
Ako sa cítiš?

— Je mi fajn.
— Je mi zima.
— Je mi teplo.
— Je mi horúco.
Lekcia 7. Cvičenie 41.
Čo máš na sebe?

— Teraz mám na sebe pulóver. Čo máš na sebe?
— Teraz mám na sebe tričko. Čo máš na sebe?
— Dnes mám na sebe košeľu. Čo máš na sebe?
— Dnes mám na sebe šaty.
Lekcia 7. Cvičenie 51.
Kto je na fotografii?

— To je moja babka. Volá sa Beáta. Má šesťdesiat rokov. Je nízka. Nie je štíhla. Má sivé vlasy a modré oči. Nosí okuliare. Je veľmi milá a sympatická. Je vždy veselá. Babka je veľmi aktívna. Často počúva rádio. Rada tancuje a vie spievať. Často chodí na prechádzky. Vie aj výborne variť. Babku Beátu mám veľmi rada.

Lekcia 8. Cvičenie 3.
Vypočuj si a pozorne prečítaj, ktoré ročné obdobie má rada Zuzka.

— Na jeseň môžem púšťať šarkana. Mám rada jeseň. V zime môžem stavať snehuliaka. Mám rada aj zimu. Na jar sa môžem bicyklovať. Mám radšej jar ako zimu. V lete sa môžem bicyklovať a môžem aj plávať. Najradšej mám leto. A čo ty? Ktoré ročné obdobie máš najradšej?
Lekcia 8. Cvičenie 15.
Vypočuj a prečítaj si.

— AKÉ BOLO včera počasie?
— AKO BOLO včera?op
— AKÉ JE dnes počasie?
— AKO JE dnes?
— AKÉ BUDE zajtra počasie?
— AKO BUDE zajtra?

— Včera boli oblaky.
— Včera bol OBLAČNÝ deň.
— Včera bolo OBLAČNO.
— Dnes svieti slnko.
— Dnes je SLNEČNÝ deň.
— Dnes je SLNEČNO.
— Zajtra bude dážď.
— Zajtra bude DAŽDIVÝ deň.
— Zajtra bude DAŽDIVO.
— Zajtra bude fúkať vietor.
— Zajtra bude VETERNÝ deň.
— Zajtra bude VETERNO.

— Je pekné počasie.
— Je pekne.
— Je chladné počasie.
— Je chladno.
— Je škaredé počasie.
— Je škaredo.
— Je horúce počasie.
— Je horúco.
Lekcia 8. Cvičenie 21.
Koľko? Koľký? Vypočuj si a pozorne prečítaj.

— Koľko?
Koľko chlapcov je na obrázku?
Tam je jeden chlapec v modrom tričku.
Tam je jeden chlapec v červenom tričku.
Tam je jeden chlapec v zelenom tričku.
Tam sú TRAJA chlapci.
— Koľký?
Koľký je chlapec v modrom tričku?
Chlapec v modrom tričku je PRVÝ.
Chlapec v červenom tričku je DRUHÝ.
Chlapec v zelenom tričku je TRETÍ.

— Koľko?
— Jeden.
— Koľký?
— Prvý.
— Koľko?
— Dva.
— Koľký?
— Druhý.
— Koľko?
— Tri.
— Koľký?
— Tretí.
— Koľko?
— Štyri.
— Koľký?
— Štvrtý.
— Koľko?
— Päť.
— Koľký?
— Piaty
— Koľko?
— Šesť.
— Koľký?
— Šiesty
— Koľko?
— Sedem.
— Koľký?
— Siedmy.
— Koľko?
— Osem.
— Koľký?
— Ôsmy.
— Koľko?
— Deväť.
— Koľký?
— Deviaty.
— Koľko?
— Desať.
— Koľký?
— Desiaty.
Lekcia 8. Cvičenie 27.
Vypočuj si a potom pozorne prečítaj.

— Koľkého je dnes?
— Dnes je dvadsiateho piateho novembra dvetisícdvadsaťjeden.

— Aký dátum je dnes?
— Koľkého je dnes?
— KOĽKO?
— Jeden.
— KOĽKÝ?
— Prvý.
— KOĽKÉHO?
— Prvého.
— KOĽKO?
— Dva.
— KOĽKÝ?
— Druhý.
— KOĽKÉHO?
— Druhého.
— KOĽKO?
— Tri.
— KOĽKÝ?
— Tretí.
— KOĽKÉHO?
— Tretieho.
— KOĽKO?
— Štyri.
— KOĽKÝ?
— Štvrtý.
— KOĽKÉHO?
— Štvrtého.
— KOĽKO?
— Päť.
— KOĽKÝ?
— Piaty.
— KOĽKÉHO?
— Piateho.
— KOĽKO?
— Šesť.
— KOĽKÝ?
— Šiesty.
— KOĽKÉHO?
— Šiesteho.
— KOĽKO?
— Sedem.
— KOĽKÝ?
— Siedmy.
— KOĽKÉHO?
— Siedmeho.
— KOĽKO?
— Osem.
— KOĽKÝ?
— Ôsmy.
— KOĽKÉHO?
— Ôsmeho.
— KOĽKO?
— Deväť.
— KOĽKÝ?
— Deviaty.
— KOĽKÉHO?
— Deviateho.
— KOĽKO?
— Desať.
— KOĽKÝ?
— Desiaty.
— KOĽKÉHO?
— Desiateho.
Lekcia 8. Cvičenie 29.
Vypočuj si a prečítaj rozhovor učiteľa a Katky.

— Katka, aký je dnes deň?
— Dnes je štvrtok.
— Aký je mesiac?
— Je november.
— Aký je rok?
— Je rok 2021.
— Aký je dnes dátum?
— Dnes je 25. novembra 2021.
— Katka, dnes je v kalendári tvoje meno!
— Áno, dnes mám meniny.
— Všetko najlepšie k meninám, Katka!
— Ďakujem.
Lekcia 8. Cvičenie 34.
Paľko má dnes narodeniny. Ako mu gratuluje jeho rodina? Vypočuj si a prečítaj.

— Dnes mám 8 rokov.
— Všetko naj... Gratulujem!
— Všetko najlepšie k narodeninám, Paľko!
— Blahoželám! Veľa zdravia!
— (hlasom dedka) Veľa šťastia, Paľko!
— Paľkovi darujem k narodeninám autíčko.
— Aj ja chcem mať narodeniny...
Lekcia 8. Cvičenie 35.
Vypočuj si. Potom pozorne čítaj.

— Paľko má dnes osem rokov.
— Paľko má dnes ôsme narodeniny.
— Paľko má tortu a darčeky.
— Paľko oslavuje narodeniny. Paľko má oslavu.
— Aký darček dá Julka Paľkovi k narodeninám?
— Čo daruje Julka Paľkovi k narodeninám?
— Otec Adam gratuluje Paľkovi k narodeninám.
— Otec Adam blahoželá Paľkovi k narodeninám.
— Všetko najlepšie k narodeninám, Paľko!
— Všetko naj..., Paľko!
Lekcia 8. Cvičenie 36.
Vypočuj si a prečítaj.

— Dnes je streda dvanásteho augusta.
Včera bol utorok jedenásteho augusta.
Paľko mal včera narodeniny a Zuzka mala meniny.
Paľko a Zuzka mali včera oslavu.
Paľko oslavoval narodeniny a Zuzka oslavovala meniny.
— Mama Dana a otec Adam darovali Paľkovi k narodeninám novú aktovku.
Katka kúpila Zuzke k meninám bábiku.
Dedko Anton dal Paľkovi k narodeninám futbalovú loptu.
Sestra Julka darovala Paľkovi k narodeninám autíčko.
Jožo dal Zuzke k meninám kvety.
Olina dala Zuzke k meninám čokoládu
Lekcia 8. Cvičenie 48.
Prečítaj si telefonický rozhovor a doplň do dialógu chýbajúce slová.

— Ahoj, Grétka. Aké je teraz na Slovensku ročné obdobie?
— Teraz je jar.
— A aký je mesiac?
— Je apríl. Bude veľká noc. Mám rada ten sviatok.
— Prečo?
— Na Veľkú noc máme šibačku a oblievačku. Je to veľmi veselá tradícia.
— A aký sviatok máš najradšej?
— Najradšej mám Vianoce. Dvadsiateho štvrtého decembra máme doma krásny vianočný stromček a darčeky. V škole máme zimné prázdniny.
— Máte na Slovensku sviatok aj v januári?
— Áno. V januári sú traja králi
— Kto sú traja králi?
— Gašpar, Melichar a Baltazár. Dali Ježiškovi darčeky v Betleheme.
— A oslavujete na Slovensku aj Mikuláša?
— Áno. Každý rok máme v škole šiesteho decembra Mikulášsky večierok.
Lekcia 8. Cvičenie 52.
Čo hovoríme, keď gratulujeme k sviatku? Dopíš písmená do slov v bublinách.

— Dnes je dvadsiateho prvého augusta. V kalendári je moje meno.
— Všetko najlepšie k meninám, Janka!
— Dnes mám desať rokov.
— Všetko najlepšie k narodeninám, Filip!
— Dnes je dvadsiateho štvrtého decembra.
Večer budem mať pod stromčekom darčeky!
— Veselé Vianoce, Janka!
— Janka, dnes je šibačka a oblievačka.
— Veselú Veľkú noc, Filip!

Lekcia 9. Cvičenie 7.
Prečítaj si dialóg a všimni si slová idem, pôjdem a chodím.

— Kam pôjdeš budúci rok v lete?
— Pôjdem k moru.
— Kam ideš, Filip?
— Teraz idem domov.
— Kam pôjdeš zajtra večer?
— Zajtra pôjdem na koncert.
— Kam chodíš každé ráno?
— Každé ráno chodím do školy.
— Kam chodíte cez víkend?
— Ja a moja rodina chodíme na výlety.
Niekedy chodíme na prechádzku.
— Kam chodíte na dovolenku?
— V zime sa chodíme lyžovať. V lete sa chodíme kúpať.
Lekcia 9. Cvičenie 28.
Prečítaj si dialóg a všimni si slová idem, pôjdem a chodím.

— To je veža UFO.
— To je Bratislavský hrad.
— To je Most SNP.
— To je rieka Dunaj.

— Vieš, ktoré je hlavné mesto Slovenska? Áno, je to najväčšie mesto Slovenska – Bratislava. Je to veľmi pekné mesto na rieke Dunaj. Dunaj je najväčšia rieka na Slovensku. Nad riekou Dunaj sú mosty. Najväčší bratislavský most je Most SNP. Je to moderný most. Na moste je veža UFO. Je tam rozhľadňa a reštaurácia. V Bratislave je hrad – volá sa Bratislavský hrad. Je tam múzeum . Kedy navštíviš Bratislavu aj ty?
Lekcia 9. Cvičenie 36.
Pozorne si pozri obrázok. Potom si prečítaj text.

— Je piatok 16.15 hod. Julka je na pláži Tyršák. O 17.00 má stretnutie so Števom pri fontáne pred Slovenským národným divadlom. Ako sa tam dostane? Musí odbočiť doľava a ísť cez park Sad Janka Kráľa. Potom musí odbočiť doprava a ísť cez Most SNP. Potom musí ísť rovno – tam je Dóm svätého Martina. Pri Dóme svätého Martina musí odbočiť doprava a ísť rovno cez Hviezdoslavovo námestie. Na konci námestia je Slovenské národné divadlo. Pred divadlom je fontána. Pri fontáne je Števo.
Lekcia 9. Cvičenie 38.
Pozri si pozorne obrázky a prečítaj si text o BIBIANE.

— V Bratislave pri Dóme svätého Martina je BIBIANA. Čo je to BIBIANA? Je to najväčší dom umenia pre deti na Slovensku. Môžeme tam vidieť ilustrácie kníh pre deti z celého sveta. Deti tam môžu pozerať divadlo alebo počúvať hudobný koncert. Každý druhý rok na jeseň BIBIANA organizuje BIB. Čo je to BIB? BIB je Bienále ilustrácií Bratislava. Na Slovensku je to najväčšia výstava ilustrácií kníh pre deti z celého sveta.
Lekcia 9. Cvičenie 42.
Vypočuj si rozhovor Julky a Katky a prečítaj si text o Bojniciach.

— Katka, čo robíš cez víkend?
— Ešte neviem. Prečo?
— My plánujeme výlet do mesta Bojnice.
— A čo tam budete robiť?
— Môžeme tam robiť veľa vecí. Nechcete ísť s nami?
— Opýtam sa doma. Potom ti zavolám, dobre?
— Dobre. Na internete si môžeš prečítať, aké mesto sú Bojnice. A sú tam aj fotografie.
Lekcia 9. Cvičenie 47.
Vypočuj si dialóg a prečítaj si plagát.

— Aha, Bojnice majú aj detské divadlo! Pozývam ťa na predstavenie!
— Ďakujem. Určite pôjdem. Aké predstavenie bude?
— Pozri, tu je plagát.
— Pozvánka do divadla
Divadlo pod hradom Bojnice

PROGRAM
predstavenie: Janko Hraško
kedy: v sobotu o deviatej, o jedenástej, o jednej, o tretej
v nedeľu o desiatej, o jednej, o štvrtej
vstupné: deti tri eurá
dospelý: päť eur
Tešíme sa na vás!
Lekcia 9. Cvičenie 51.
Poznáš rozprávku o Jankovi Hraškovi? Ak nie, pozri si obrázky. Potom si rozprávku prečítaj .

— Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna žena a muž. Žena a muž nemali deti.
Ráno žena čistila hrach a bola veľmi smutná. Hovorila si pritom: „Ach, prečo nemám syna alebo dcéru?“
Potom varila obed – polievku a halušky. Keď bol obed hotový, žena počula: „Mama, som hladný!“
Žena sa opýtala: „Je tu niekto? Kto to hovorí?“
Ale v kuchyni nikto nebol.
Potom znova počula: „To som ja, tvoj syn Janko!“
Žena povedala: „Ale ja nemám syna! Kde si?“
Chlapec odpovedal: „Tu, na stole! Prosím si obed!“
A naozaj! Uprostred hrášku na stole sedel malý-maličký chlapec.
Žena bola prekvapená: „Si taký malý ako hrášok. Budeš sa volať Janko Hraško. Tu máš obed, Janko!“
Janko bol veľmi hladný. Zjedol polievku a halušky.
Potom sa opýtal: „A kde je otec?“
Žena odpovedala: „Otec pracuje na poli. Aj on je hladný. Musím mu dať obed.“
Janko povedal: „Mama, oddýchni si. Ja pôjdem a vezmem obed na pole.“
Janko bol malý, ale veľmi silný. Vzal polievku a halušky pre otca na pole.
Otec bol rád, že má obed. A bol veľmi prekvapený, že má syna.
Po ceste išiel jeden bohatý pán. Keď videl Janka, chcel ho kúpiť. Povedal: „To bude výborná hračka pre moje deti!“
Samozrejme, otec nechcel syna predať. Ale Janko mu povedal: „Neboj sa, otec! Ja sa vrátim domov!“
Pán dal otcovi veľa peňazí. Janka dal do škatule a išiel ďalej do mesta. Ale Janko v škatuli urobil dieru a vrátil sa domov.
Otec a mama teraz mali syna Janka a boli bohatí. Boli veľmi šťastní. Už nikdy nemuseli pracovať.
Zazvonil zvonec a rozprávke je koniec.

Click to order