ICAN SCHOOL

Obrázkové karty

metodická príručka
Obrázkové karty
metodická príručka
Zostavovatelia: PhDr. Janka Píšová, PhD., Mgr. Karol Csiba, PhD., Mgr. Timotej Blažek, Ph.D.
Recenzenti: Mgr. Peter Gregorík, PhD., PhDr. Jitka Maříková Tůmová
Grafická úprava: Mgr. Timotej Blažek, Ph.D.
Návrh obálky a ilustrácie: Mgr. Timotej Blažek, Ph.D., Mgr. Jana Neradná

Obrázkové karty sú inšpirované metodikou KIKUS. Základný súbor obrázkových kariet tvorí 264 kariet – slov. Východiskom pre výber slov bol vzdelávací štandard zo slovenského jazyka ako druhého jazyka, slovná zásoba, s ktorou sa deti zoznamujú v edukačných publikáciách Aha, slovenčina! a Svet okolo nás po slovensky, ako aj štandardizované pojmy vyučovacieho predmetu prvouka pre 1. a 2. ročník základnej školy.

Materiál je výstupom projektu č. 2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588 Slovenčina pre deti cudzincov – metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike, ktorý bol financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.

Hlavný koordinátor projektu Súkromná jazyková škola iCan, Bratislava, Slovenská republika

Partneri projektu:
  • Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava, Slovenská republika
  • eMeLes Limited, Dublin, Írska republika
  • Petit Slavik, Paríž, Francúzska republika
  • Czech & Slovak Club UK C.I.C., Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Všetky knihy >>>