ICAN SCHOOL

SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV
ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA201-060698

ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA201-060698 : SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV -pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike

Súkromná jazyková škola iCan je koordinačnou organizáciou v medzinárodnom projekte Erasmus+ SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike.

Partnerskými organizáciami v projekte sú Štátny pedagogický ústav a vzdelávacie centrá Slovákov v zahraničíeMeLeS v Írsku, Slovak Club Birmingham v Spojenom kráľovstve a Petit Slavik vo Francúzsku ako aj niekoľko základných škôl v Bratislave. Implementácia projektu začala dňa 1.09.2019 a bude ukončená dňa 28.02.2022.

Projekt sleduje podporu rozvoja odborných zručností riadiacich pracovníkov a pedagógov v školstve, pomocou formálnych a neformálnych nástrojov vzdelávania, s cieľom posilniť ich sociálne, občianske a medzikultúrne kompetencie v oblasti vzdelávania, v prospech znevýhodnených komunít a tým aj napomôcť odstraňovaniu rozdielov vo výsledkoch vzdelávania, ktoré súvisia s geografickými a sociálno-ekonomickými rozdielmi. Zároveň projekt prispieva k rozvíjaniu, či zdokonaľovaniu postupov na uspokojovanie potrieb znevýhodnených skupín, ktorými sú deti cudzincov na Slovensku a deti rodákov zo Slovenska v cudzine, z pohľadu sociálnej, etnickej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Tým podporuje dialóg medzi kultúrami, dodržiavanie ich základných práv na vzdelanie a na sociálne začlenenie a podporu aktívneho občianstva cudzincov na Slovensku a Slovákov v zahraničí. V neposlednom rade projekt prispeje k rozvoju spolupráce medzi partnermi v oblasti vzdelávania na národnej aj medzinárodnej úrovni tým, že sa budú aktívne podieľať na zostavovaní a testovaní učebných materiálov v čo najširšom a rozdielnom prostredí a výstupy z projektu budú slúžiť širokej cieľovej skupine (učiacich sa aj učiteľov) na Slovensku, ale aj v zahraničí.


Hlavným cieľom projektu je vytvoriť didaktické materiály pre výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, konkrétne pre cieľovú skupinu detí prisťahovalcov na Slovensku, v predškolskom a školskom veku, ale aj pre deti cudzincov, napr. pôsobiacich v diplomatických službách, deti odborníkov, pôsobiacich v priemyselnej oblasti a pod. a tiež pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalším cieľom projektu je pre cieľovú skupinu riadiacich a pedagogických pracovníkov, ale aj rodičov, vypracovať príručku - sumár platných predpisov v oblasti vzdelávania na Slovensku, ako pomôcku pre zvýšenie informovanosti kompetentných aktérov v ich práci s deťmi cudzincov, so zámerom podporiť rozvoj interkultúrnej kompetencie pedagógov, rodičov aj detí.
Aktivity
28.11.2019 - 1. Nadnarodne stretnutie v Bratislave

08.09.2020 - 2. Pracovné stretnutie účastníkov projektu
Dňa 08.09.2020 sa v Jazykovej škole iCan konalo pracovné stretnutie účastníkov projektu Erazmus+ - Slovenčina pre deti cudzincov- pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov o výchovno-vzdelávacieho procesu v SR.

Stretnutia sa zúčastnili autori publikácií p. Uličná, p. Hirschnerová, za ŠPÚ p. Janka Píšová a p. Karol Csiba, lektorky a recenzentky p. Döményová a p. Halászová, za technickú časť tímu p. Maleeva, p. Hirschner a p. Uralskaya a tiež manažér projektu p. Tunegová a konateľka iCan p. Kurotová.

Stretnutie prebehlo v konštruktívnom a pracovnom duchu, na programe bolo zhodnotenie postupu prác jednotlivých intelektuálnych výstupov projektu, hlavne Učebnice prvého kontaktu ( pracovný názov) a pracovného zošitu slovenčiny pre deti predškolského veku. Autorky spoločne rozdiskutovali pripomienky a podnety vyplývajúce z čiastkovej recenzie pripravovanej Učebnice prvého kontaktu – týkajúce sa prvých štyroch kapitol knihy.

Na stretnutí boli posúdené aj predložené návrhy ilustrácií k prvej kapitole učebnice a pracovným listom, návrh knižnej väzby tejto učebnice. Bola tiež odsúhlasená aj farebná škála - súbor farieb, ktoré budú používané pri ilustráciách jednotlivých výstupov.

V ďalšej časti stretnutia účastníci venovali pozornosť pracovnému zošitu pre predškolský vek, autori tejto publikácie odovzdali spracovaný materiál, ktorý do ďalšieho stretnutia recenzentky posúdia a prvé kapitoly tiež grafička a ilustrátorka spracujú.

Zástupcovia ŠPÚ zhodnotili stav spracovania prekladov Slovníka základných pojmov pre ZŠ a Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR s tým, že časový harmonogram prác sa dodržiava.

Stav plnenia úloh, ktoré zo stretnutia vyplynuli, budú posúdené na ďalšom stretnutí pracovných tímov.
03.11.2020 - 3. Pracovné online stretnutie účastníkov projektu
Dňa 03.11.2020 sa v Jazykovej škole iCan konalo online stretnutie účastníkov projektu Erazmus+ - Slovenčina pre deti cudzincov- pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov o výchovno - vzdelávacieho procesu v SR. Keďže nám súčasná situácia a vyhlásenie núdzového stavu nedovoľuje stretnúť sa osobne, naša pracovná porada sa konala cez aplikáciu ZOOM.

Účastníkmi stretnutia boli naši partneri z SPÚ p. Janka Píšová a p. Karol Csiba, za zahraničných partnerov zo vzdelávacích centier z Petit Slavik Paríž p. riaditeľka Betka de la Bouvrie a p. Matisková, z centra Czech & Slovak Birmingham p. riaditeľka p. Klampárová a p. Smalley, za vzdelávacie centrum v Dubline p. Libichová , za technickú časť tímu p. Hirschner a p. Maleeva, koordinátorka projektu p. Tunegová a konateľka iCan p. Kurotová. Tým, ktorým pracovné povinnosti nedovolili zúčastniť sa, bude sprístupnená nahrávka zo stretnutia.

Stretnutia sa bohužiaľ už nemohla zúčastniť p. Mária Pacherová, riaditeľka vzdelávacieho centra v Dubline, ktorá nás nečakane v októbri opustila. Česť jej pamiatke!

Na stretnutí boli odprezentované návrhy prvých kapitol Učebnice prvého kontaktu a pracovného zošita určeného predškolákom po grafickom a ilustračnom spracovaní.

Účastníci porady sa oboznámili so stavom čerpania rozpočtu. Odsúhlasili sa nové termíny niektorých plánovaných nadnárodných stretnutí a multiplikačných podujatí, ktoré sa v roku 2020 nemohli z dôvodu pandémie koronavírusu uskutočniť v plánovanom termíne.

Koordinátorka projektu p. Tunegová odprezentovala postup prác na jednotlivých publikáciách, ktoré manažuje iCan a p. Píšová zoznámila účastníkov stretnutia s postupom prác na publikáciách, na ktorých pracujú partneri projektu z ŠPÚ.

Účastníci porady sa dohodli na ďalšom postupe prác na publikáciách a popriali si navzájom, aby sa v roku 2021 mohli stretnúť už aj osobne.
2. nadnárodné projektové stretnutie – Dublin
Dňa 03.05.2020 sa uskutočnilo 2. nadnárodné projektové stretnutie k nášmu projektu. Ak by sa uskutočnilo podľa plánu, konalo by sa v priestoroch vzdelávacieho centra eMeLeS Limited v Dubline. Avšak tak, ako do všetkých oblastí spoločnosti, aj na náš projekt má výrazný vplyv pandémia koronavírusu. A tak sme boli ochudobnení o zážitok spoznať niektorých našich projektových partnerov osobne. Nemohli sme zavítať do veľkorysých priestorov slovenského vzdelávacieho centra v Dubline a vnímať atmosféru testovania pripravovaných učebníc a pracovných zošitov priamo v triedach. Sledovať žiakov, ktorí napriek tomu, že žijú ďaleko od Slovenska, chcú sa dorozumievať v slovenčine a zlepšovať sa v úrovni jej osvojovania.

Celé stretnutie prebiehalo teda v online priestore. Nijako však nebola znížená jeho úroveň a bohatý program bol obsahovo vo vysokej miere naplnený. Organizačne celé stretnutie zabezpečili partneri z Írska, hlavná koordinátorka p. Šefčíková, p. Libichová, ako aj celý kolektív pedagógov tohto vzdelávacieho centra. Úvodom privítali všetkých zúčastnených, a to za ŠPÚ p. Píšovú, p. Ďuránovú a p. Csibu, z Paríža sa pripojili p. de la Bouvrie a p. Matísková, z Birminghamu p. Smalley a za i Can p. Kurotová, Maleeva a p. Tunegová.

Program stretnutia bol naozaj bohatý. Poriadajúci partneri nás oboznámili so svojím vzdelávacím centrom a to formou prezentácie, krátkych videonahrávok z priestorov školy ako aj z tried. Keďže sme nemohli do Dublinu osobne zavítať, dozvedeli sme sa o zaujímavostiach z histórie, geografie alebo z pamätihodností Írska v krátkej prezentácii.

Ďalej už nasledovala ukážka z testovania učebných materiálov Učebnice prvého kontaktu a tiež pracovného zošitu pre deti predškolského veku. Bolo veľmi zaujímavé sledovať prácu detí na hodinách a na ich laviciach vidieť nám dôverne známe rozpracované učebnice a pracovné zošity. Postrehy, pripomienky a svoje skúsenosti z testovania zhodnotili aj partneri z Petit Slavik a Slovak Club Birmingham. Potešilo nás, že spracovávaný materiál je prijímaný pozitívne, aj keď samozrejme výstupy z testovania nás upozorňujú aj na veci, ktoré je potrebné opraviť. Ale veď to je práve účelom testovania.

V ďalšej časti stretnutia p. Tunegová zhodnotila postup prác na jednotlivých výstupoch projektu z pohľadu plnenia termínov autorských aj technických tímov a tiež zhodnotila čerpanie rozpočtu za všetkých partnerov. Informovala aj o zámere skvalitniť projekt doplnením pripravovaných učebníc o nahrávky k publikáciám. Partneri z ŠPÚ nám prezentovali ukážky z pripravovaného Prekladového slovníka a Manuálu pre pedagógov a rodičov detí cudzincov. Upriamila tiež pozornosť na nadchádzajúce multiplikačné podujatie, kde budú tieto dva výstupy projektu odprezentované. 1. multiplikačné podujatie sa bude konať 15.06.2021. Ale ešte predtým sa v júni stretneme - aj keď opäť len virtuálne- na 3. nadnárodnom stretnutí v „Paríži“ na ktoré sa už teraz tešíme. Milí priaznivci Jazykovej školy iCan, o týchto podujatiach Vás samozrejme budeme opäť informovať.
3. nadnárodné projektové stretnutie – Paríž
Len pred mesiacom sme sa virtuálne stretli v Dubline a už sme si začiatkom júna zaleteli do Paríža. Bohužiaľ, opäť len virtuálne, keďže cestovanie medzi krajinami nie je ešte úplne jednoduché. Naši partneri a hostitelia z Petit Slavik sa nám snažili atmosféru Paríža a ich vzdelávacieho centra priblížiť čo najviac.

Na úvod sme sa naladili na tú správnu atmosféru pravým francúzskym šansónom a hlasom Edith Piaf. Privítala nás riaditeľka vzdelávacieho centra Petit Slavik p. Alžbeta de la Bouvrie. Predstavila nám - ale hlavne novým účastníkom stretnutia - aktivity víkendového vzdelávacieho centra, ktorý má priestory priamo v centre Paríža a vznikol pred 12 rokmi. Od roku 2014 je centrum zaradené do siete slovenských vzdelávacích centier. Zameriava sa hlavne na vzdelávanie a udržiavanie úrovne slovenského jazyka pre deti predškolského a školského veku. Poriada množstvo mimoškolských akcií a aktivít pre svojich žiakov aj počas letných mesiacov.

Paríž a svoju víkendovú školu nám už v peknej slovenčine predstavili priamo žiaci vzdelávacieho centra Petit Slavik.

Od p. Matiskovej sme boli informovaní o pandemických opatreniach na francúzskych školách, ktoré však na rozdiel od situácie u nás boli počas druhej a tretej vlny otvorené za prísnych protipandemických opatrení. Dozvedeli sme sa, že zaočkovanosť vo Francúzsku je viac ako 50% a preto sú už možné aj mimoškolské aktivity realizované prezenčne. Pre nás, ktorí žijeme na Slovensku, nebolo úplne prirodzené počuť o opatreniach Vigipirate ako nástroja boja proti terorizmu, ktoré boli zavedené na školách po sérii teroristických útokoch vo Francúzsku. Bohužiaľ, aj toto je realita súčasnosti. Ale späť k nášmu projektu.

Veľmi zaujímavé a inšpiratívne bolo pre nás sledovať ukážky priamo z hodín testovania u malých predškolákov, alebo u žiakov školského veku z testovania 4. kapitoly Učebnice prvého kontaktu. Pozorovať prácu učiteľa s učebným materiálom a sledovať reakcie detí, to nám dodalo veľa energie do ďalšej práce a utvrdilo nás v poznaní, že naša práca má zmysel.

Pozreli sme si aj ukážky z testovania vo vzdelávacích centrách v Dubline a Birminghame a so svojimi skúsenosťami z testovania sa podelila aj p. učiteľka Lenková z iCan.

Na tomto stretnutí sme privítali aj autorky učebných materiálov PZ pre predškolákov p. Hirscherovú a autorku Učebnice prvého kontaktu p. Báčkai. Obe autorky predstavili svoje publikácie, s akým zámerom pristupujú k ich tvorbe a čo by mali pri práci s publikáciami deti zvládnuť a čo by sa mali naučiť. V diskusii odpovedali na otázky prítomných a priblížili svoje zámery a predstavy, ako pracovať s učebnicami.

Pre nás všetkých bolo toto stretnutie „s vôňou“ Paríža príjemným a podnetným pracovným stretnutím. Po letnej prestávke, ktorá však pre nás nebude oddychom, ale prácou nad ďalšími kapitolami učebníc, sa v septembri stretneme a na jeseň celý náš tím privíta ďalší účastník projektu- vzdelávacie centrum v Birminghame.

Prajeme Vám krásne leto plné zážitkov a veríme, že s viacerými z Vás sa na jeseň stretneme pri štúdiu slovenčiny v iCan alebo v lete na našom letnom kurze slovenčiny.
Všeobecné informácie