Slokia Blog sk

Výsledky webinára - Vzdelávanie detí cudzincov v SR 31.05.2022

Dňa 31.05.22 zorganizovala naša škola webinár v rámci projektu Erazmus+ Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike. Cieľom podujatia bolo predstaviť širokej odbornej verejnosti výstupy projektu:
  • pracovný zošit pre deti predškolského veku Svet okolo nás po slovensky,
  • učebnica Aha, slovenčina!
  • učebnica Slovenčina v škole,
  • Prekladový slovník základných pojmov
  • Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Na webinári sa zúčastnilo 26 záujemcov o danú problematiku (okrem účastníkov partnerov projektu), spolu s pedagógmi vzdelávacích centier spolupracujúcich na projekte a zamestnancami ŠPÚ a iCan bolo pripojených 31 ľudí. Okrem tohto počtu sa prihlásilo ešte niekoľko záujemcov, ktorí sa z pracovných dôvodov nemohli pripojiť a preto sme im video z webinára po jeho skončení poslali.

Celkovo išlo hlavne o pedagogických a riadiacich zamestnancov zo škôl s vysokým percentom žiakov, pre ktorých slovenčina nie je materinským jazykom. Medzi účastníkmi boli tiež zástupcovia zo vzdelávacích zahraničných centier, ktoré sa špecializujú na vyučovanie slovenčiny v slovenských komunitách v zahraničí a iná odborná verejnosť. Záujem prejavili a na webinári sa zúčastnili aj zástupcovia vyučujúci slovenčinu v zahraničí, napr. zo zahraničných základných škôl s vyučovacím slovenským jazykom zo OŠ Josip Kozarac Josipovac Punitovački z Chorvátska, zo Slovenskej víkendovej školy Margarétka v Paríži alebo z univerzít z katedier slavistiky - Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského v Bulharsku, Fakulta slovanských filológií a iní.

Cieľom webinára bolo poskytnúť všetkým účastníkom podrobné informácie o priebehu implementácie jednotlivých aktivít a o participácii všetkých partnerov na nich. Cieľom bolo tiež zabezpečiť šírenie informácií o našich učebniciach a doplnkových učebných materiáloch širokej odbornej verejnosti.

Príspevky boli komunikované priamo autormi jednotlivých učebných materiálov. Na úvod krátko zhodnotila priebeh prác na projekte zriaďovateľka školy iCan a „mama“ myšlienky projektu Alona Kurotová. Informovala tiež o dostupnosti učebníc po ukončení projektu v tlačenej aj elektronickej podobe.

Potom sa už slova ujali autorky učebnice Aha, slovenčina! p. Báčkai a p. Uličná.
P. Uličná v krátkosti upriamila pozornosť na jednotlivé kapitoly učebnice (témy, slovná zásoba, gramatické javy apd.). Taktiež popísala stratégiu prístupu autoriek k rozvoju slovnej zásoby pri práci s učebnicou.

Webinár pokračoval prezentáciou publikácií Svet okolo nás po slovensky a Slovenčina v škole. Prezentovala p. Hirschnerová, spoluautorka oboch publikácií. Jej prezentácia bola doplnená o ukážky z PZ Svet okolo nás po slovensky a tiež bohato ilustrovanými riekankami.

Poslednou prednášajúcou bola p. Píšová z ŠPÚ. Priblížila účastníkom webinára prácu s Prekladovým slovníkom, ktorý je doplnený aj o bohato ilustrovanú obrazovú prílohu. Tiež sa zamerala na objasnenie štruktúry Manuálu a na možnosti práce s touto publikáciou.
Z webinára sme zaznamenali video, ktoré sme sprístupnili aj tým, ktorým pracovné povinnosti zabránili pripojiť sa v čase konania webinára.

Práce na našom projekte vstúpili do finále. Už nám ostáva len tlač a distribúcia k Vám, ktorí na tieto učebnice čakáte. Vy - učitelia a žiaci ktorí budú s knihami pracovať - im vdýchnete pravý život. Veríme že naše učebnice naplnia Vaše očakávania.


Pekné leto a veľa radosti na hodinách s našimi učebnicami.