Slokia Blog sk

Pozvánka na webinár - Vzdelávanie detí cudzincov v SR 31.05.2022

Jazyková škola iCan realizuje dňa 31. mája 2022 webinár zameraný na Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike- záverečný webinár k výsledkom implementácie výstupov projektu a ich diseminácie.

Ciele webinára a zameranie prezentácií
  • poskytnutie podrobných informácií o implementácii projektu, o priebehu implementácie jednotlivých aktivít a o participácii všetkých partnerov;
  • publicita výstupov a podpora udržateľnosti všetkých intelektuálnych výstupov projektu ich disemináciou čo najväčšej skupine pedagógov vyučujúcich slovenský jazyk na Slovensku, ale aj v zahraničí;
  • Aha, slovenčina! - práca s učebnicou a rozvoj komunikačných zručností; pracovné zošity a doplnkové materiály;
  • Svet okolo nás po slovensky, Slovenčina v škole- cieľová skupina detí, štruktúra a základné didaktické charakteristiky; jednotlivé časti učebníc a ich možnosti využitia v edukačnej praxi;
  • Manuál pre inklúziu detí cudzincov - návod ako „krok za krokom“ postupovať pri príprave na príchod žiaka-cudzinca do školy;
  • Prekladový slovník základných pojmov pre základné školy- pomôcka pre žiakov-cudzincov navštevujúcich základnú školu v SR, ale nielen pre nich.


Program webinára
15.30 – 15.40
Pár slov k ukončeniu projektu, tlači a dostupnosti učebníc, publicite projektu Alona Kurotová
15.40 – 16.00
Učebnica Aha, slovenčina! - didaktický materiál pre realizáciu základného intenzívneho jazykového kurzu pre deti školského veku Martina Uličná a Klaudia Báčkai
16.00 – 16.20
Publikácie pre podporu využívania slovenského jazyka v škole a predškolských zariadeniach
Zuzana Hirschnerová
16.20 – 16.40
Manuál pre inklúziu ako pomôcka pri procese prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR Janka Pišová
16.40 – 17.00
Diskusia

Prednášať budú
Mgr. Alona Kurotová, PhD. vyštudovala Vysokú školu manažmentu v Trenčíne, doktorandské štúdium ukončila na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je zriaďovateľkou Jazykovej školy iCan, správkyňou Nadácie AK ktorá sa venuje podpore vzdelania a kultúrnych hodnôt, je zakladajúcou členkou Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov MaLnS a konateľkou spoločnosti AlKur, ktorá poskytuje konzultačné služby zahraničným klientom.


Mgr. Martina Uličná, PhD. vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra, doktorandské štúdium ukončila v odbore slavistika – slovanské jazyky. Pracuje na Katedre románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej praxi sa špecializuje na didaktiku ruského a slovenského jazyka pre cudzincov. Svoj odborný záujem a vedecký výskum zameriava na slovenčinu ako cudzí jazyk a slovensko-ruské jazykové kontakty a ich využitie vo výučbe slovenčiny a ruštiny ako cudzieho jazyka. Je tiež spoluautorkou učebníc slovenčiny pre cudzincov Tri, dva, jeden – slovenčina. Úroveň A1, A2.1 (2015) a Tri, dva, jeden – slovenčina. Úroveň A2 (2017).

Mgr. Klaudia Báčkai vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – španielsky jazyk a literatúra. Od roku 2007 pracuje ako lektorka v Útvare jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Centra ďalšieho vzdelávania UK. Je spoluautorkou učebnice Tri, dva, jeden – slovenčina A1 a e-learningových jazykových kurzov na webovej stránke slovake.eu.

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Počas svojej praxe pôsobila na základnej škole, Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky UK a v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania. V súčasnosti je riaditeľkou jednej z bratislavských základných škôl. Je autorkou učebníc slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník, čítaniek pre 3. a 4. ročník a šlabikára pre 1. ročník. Odborne sa profiluje v oblasti didaktiky materinského jazyka.

PhDr. Janka Píšová, PhD. pracuje v oddelení pre jazykové a literárne vzdelávanie v Štátnom pedagogickom ústave. Vyštudovala študijné odbory slovenský jazyk a literatúra, história, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Profesijne sa venuje okrem slovenského jazyka a literatúry aj vzdelávaniu detí, pre ktoré je vyučovací jazyk školy druhým jazykom.

Praktické informácie
Účasť na webinári je bezplatná.
V prípade záujmu vyplňte prihlasovací formulár najneskôr do 30. mája 2021 (vrátane).
V prípade otázok píšte na: iveta.tunegova@icanschool.sk
Link na podujatie Vám pošleme na Vami zadanú emailovú adresu deň pred webinárom.Webinár je realizovaný ako intelektuálny výstup Jazykovej školy iCan Workshop k učebným materiálom Aha, slovenčina!, PZ Svet okolo nás po slovensky a Slovenčina v škole, Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR a Prekladového slovníka základných pojmov pre základné školy realizovaných v rámci projektu Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike (číslo projektu 2019-1-SK01-KA201-060698).